ติดต่อเรา081-9000-639, 02-328-8976

พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้นำด้านการออกแบบ สร้างโรงงาน และห้องสะอาด (Cleanroom) รวมถึงงานระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม

พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง

turnkey project โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การทำงานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี

พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง

ผู้นำด้านคุณภาพมาตรฐานวิศวกรรม ราคาเป็นธรรม สร้างความพึงพอใจสูงสุด ส่งมอบงานให้กับลูกค้าตรงเวลา

พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง
เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ และสร้างโรงงาน รวมถึงห้องสะอาด (Cleanroom) และงานระบบต่างๆ ในอุตสาหกรรม สามารถ turnkey project ส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้อย่างมีคุณภาพ โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์งานในบริษัทญี่ปุ่นและบริษัทต่างชาติมาไม่ต่ำกว่า 25 ปี บริษัทของเราจัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 และได้มีการขยายธุรกิจให้ใหญ่มากขึ้น เพื่อให้มีเสถียรภาพในการบริหารและการจัดการที่เหมาะสม กับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

การดำเนินการและมาตรฐาน
ความพึงพอใจ - ระดับสูงสุดให้แก่ลูกค้า
คุณภาพ - ได้มาตรฐานตามข้อกำหนดทางเทคนิค และ มาตรฐานวิศวกรรม
ราคา - ราคาที่เป็นธรรมและเหมาะสมกับเศรษฐกิจในขณะนั้น
ตรงต่อเวลา - ส่งมอบงานให้กับลูกค้าได้ตรงต่อเวลาของโครงการ
ความปลอดภัย - ปฏิบัติตามมาตรฐานอุตสาหกรรม และภายใต้กฎหมายไทย

เราจะพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงานบริการให้ดีขึ้นสำหรับรองรับลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ เพื่อความพึงพอใจสูงสุด

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างบริษัท

บริการของเรา

Civil Work

Design and Construction Factory
Interior work
Cleanroom wall partition

M&E Work

Clean Room Systems
HVAC System
Electrical System
Building Management System (BMS)
Plumbing & Sanitary
Fire Fighting Systems
Air Compressor System

ลูกค้าผู้มอบโอกาส

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

ที่อยู่บริษัท

บริษัท พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

555/118-119 หมู่บ้าน เนอวานา อ่อนนุช ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 • โทร :0-2328-8976
 • แฟกซ์ :0-2328-8986
 • มือถือ :081-9000-639
 • อีเมล :Premiumq2006@gmail.com
  korn@premiumq2006.com

ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

ผู้ปฏิบัติงานที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน ส่วนมากมักขาดความเอาใจใส่ในเรื่องของสุขภาพและความปลอดภัย ทั้งในส่วนตัวคนงานเอง และสถานประกอบการที่ไม่มีนโยบายเรื่องสุขภาพความปลอดภัย รวมถึงขาดประสิทธิภาพในการตรวจสอบ ให้ความรู้ และบังคับใช้กฏหมายของหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ ดังนั้นเราจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจ และปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยโดยเคร่งครัด เราจึงจะปลอดภัยจากอันตรายหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น

ความมุ่งมั่นและนโยบายด้านความปลอดภัย

 1. ในทุกโครงการ ทางบริษัทมีเป้าหมายและนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทุกด้าน
 2. บริษัทฯ สนับสนุน และส่งเสริมให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ดี และวิธีปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการจัดให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลในการทำงานที่เหมาะสม ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานเป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย
 3. บริษัทฯ จะจัดให้มีการติดตาม และประเมินผลในการดำเนินการตามนโยบายความปลอดภัยเป็นประจำ เพื่อควมคุมดูแล และปรับปรุงแก้ไขให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 4. จัดให้มีการรักษากฏระเบียบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานรวมอยู่ในการประเมินผลงานประจำปีของพนักงาน
 5. บริษัทฯ กำหนดเป้าหมายให้การดำเนินการก่อสร้างในทุกโครงการ ปราศจากอุบัติเหตุร้ายแรงจนถึงแก่ชีวิต หรือทุพลภาพและอุบัติเหตุที่เป็นสาเหตุให้เกิดการหยุดทำงาน

อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE)

อุปกรณ์ที่ใช้สวมใส่เมื่อต้องมีการปฏิบัติงาน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุหรือโรคจากการทำงาน เพื่อป้องกันหรือลดความรุนแรงของอันตรายจากงาน และต้องสวมใส่ตลอดเวลาทำงาน

กิจกรรมด้านความปลอดภัย

AWARDED TO

Project Achievement of Working More than 500,000 Man-Hours Without Accident.

งานห้องสะอาด

Cleanroom หมายถึง ห้องที่ภายในถูกควบคุมปริมาณอนุภาคในอากาศ และถูกสร้างโดยใช้วิธีที่ลดการนำเข้าการเพิ่มจำนวน และการดำรงอยู่ของปริมาณอนุภาคดังกล่าวซึ่งตัวแปรที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องถูกควบคุม ได้แก่ อุณหภูมิ ความชื้น ความดันในงานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ เช่น

• อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม (Food & Drink Industry)
• อุตสาหกรรมเภสัชกรรม, เครื่องมือแพทย์ และห้องแลป (Pharmaceutical, Meditec & Lab Room)
• อุตสาหกรรมอิเลคทรอนิคส์และคอมพิวเตอร์ (PCB & Electronic & Computer Industrial)
• อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Packaging Industry)
• อุตสาหกรรมเครื่องสำอาง (Cosmetics industry)

โดยทั่วไปมวลสารหรืออนุภาคในอากาศ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีชีวิต และอนุภาคที่ไม่มีชีวิต ห้องสะอาดทางชีววิทยา อุตสาหกรรมอาหาร ยาหรือโรงพยาบาล จะเน้นการควบคุมหรือ ป้องกันพวกเชื้อจุลินทรีย์ เช่น แบคทีเรีย ยีสต์ รา ไวรัส รวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรีย (bacterial spore) และสปอร์ของรา เครื่องมือสำคัญ ในการควบคุมปริมาณอนุภาคใน Cleanroom คือ แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA (High Efficiency Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอน ได้มีประสิทธิภาพถึง 99.997% และแผ่นกรองอากาศชนิด (ULPA Ultra Low Particulate Air) ซึ่งสามารถกรองอนุภาคที่มีขนาด 0.1 ไมครอน ได้มีประสิทธิภาพถึง 99.9995%

CLEANROOM STANDARD

The new classification table
Table 1- Classification of air cleanliness by particle concentration


a) All concentrations in the table are cumulative, e.g. for ISO Class 5, the 10,200 particles shown at 0.3 um include all particles equal to and greater than this size.
b) These concentrations will lead to larde air sample volumes for classification. Sequential sampling procedure may be applied; see Annex D.
c) Concentration limits are not applicable in this region of the table due to very high particle concentration.
d) Sampling and statistical limitations for particles in low concentrations make classification inappropriate.
e) Sample collection limitations for both particles in low concentration and sizes greater than 1 um make classification at this particle size inappropriate, due to potential particle losses in the sampling system.
f) In order to specify this particle size in association with ISO Class 5. The macroparticle descriptor M maybe adapted and used in conjunction with at least one other particle size. (See C.7.)
g) This class is only applicable for the in-operation state.

ISO 14644-1 ; 2015

Requires minimum sampling location
Table A.1 -Sample Location Related to cleanroom area


1. Determine the number of sample locations NL from table A1.
2. Divide the room/zone into NL areas equally.
3. Select the representative sampling locations in each zone (not under undiffused HEPA filter terminals.)
4. Take a sample from each location (sample size according to the existing standard)
5. Average the samples from each location if multiple samples are taken.
6. If all measured concentrations (or averaged) comply to the class limit, the classification is met.
7. For locations larger than 1000 m2, refer to equation A.1.

Dealing with New Standards

EN ISO 14644-1 : 2015
(approved on 15th December 2015)


These Value will be clearly outside the revised EN ISO standard. There is a rationale in the standard to extrapolated the use of the Marco – particle descriptor Good science would remove these levels.


CLEAN ROOM TURNKEY SOLUTIONS

DISCUSS
Your Requirement is our primary concern.

เพื่อให้ Cleanroom ของลูกค้ามีประสิทธิภาพสูงสุด เราจึงใส่ใจในทุกรายละเอียด โดยเริ่มตั้งแต่ การพูดคุยระหว่างผู้ใช้ห้อง และทีมวิศวกรออกแบบมืออาชีพ ภายใต้ขั้นตอนนี้ จะทำให้เราทราบถึง ความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น
1. สเปคโดยทั่วไปของห้อง ซึ่งรวมไปถึง พื้นที่, อุณหภูมิ, ความชื้น, แสงสว่าง หรือปัจจัยอื่นๆที่ ลูกค้าต้องการควบคุม
2. ระดับความสะอาดของห้อง ตั้งแต่ ISO14644 Class 1-9 หรือ FED STD 209E Class 1-1OOK ซึ่งการเลือกคลาสความสะอาดจะขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งานของลูกค้า
3. ความต้องการเพิ่มเติมในกรณีที่ลูกค้าต้องการให้ Clean Room ผ่านมาตราฐานการรับรองต่างๆ เช่น อย. หรือ GMP เป็นต้น.

DESIGN
Best Design with cost consideration.

เมื่อทีมงานของเรารับทราบถึงความต้องการของลูกค้าอย่างครบถ้วนแล้ว ทีมวิศวะกรจึงเริ่มออกแบบ Cleanroom และระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องตามที่ลูกค้าต้องการจาก Layout ที่ได้รับจาก ทางลูกค้า การออกแบบจะค่านึงถึงความเหมาะสมอื่นๆร่วมด้วยเสมอ อาทิเช่น การออกแบบในเชิงที่ ช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาวเช่น การประหยัดพลังงาน รวมถึงการออกแบบที่ลูกค้าจะ ได้รับทั้งความคุ้มค่า ในราคาที่เหมาะสมและ Cleanroom คุณภาพดี ในส่วนของการบริการดังกล่าว บริษัทจะให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

DEVELOP
Built from high quality materials by qualified labour.

ในขั้นตอนการก่อสร้างนั้น เราจะเลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพ และตรงตามการใช้งานของ ลูกค้า เพื่อให้ Cleanroom มีคุณภาพมากที่สุด นอกจากการคำนึงถึงเรื่องคุณภาพของวัสดุ อุปกรณ์แล้ว อีกสิ่งหนึ่งที่เราให้ความสําคัญเป็นพิเศษก็คือความปลอดภัยระหว่างการทํางาน บุคลากรของเราจะต้องผ่านการอบรบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ก่อนเข้าทำงานเสมอ เพื่อเป็นการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุระหว่างการทำงานในเบื้องต้น รวมถึงการเข้าตรวจสอบเป็นระยะๆ ตลอดโครงการก่อสร้างอีกด้วย

DELIVER
Commissioning before hand-over.

เราจะต้องทำการทดสอบระบบ โดยยึดมาตฐาน NEBB เพื่อเป็นแนวทางในการ ทดสอบ และจะสามารถส่งมอบงานให้กับลูกค้าเบื่อการทดสอบผ่านตามเกณฑ์เท่านั้น เพื่อให้มั่นใจ ว่า Cleanroom ของลูกค้าทำงานอย่างมีประสิทธิภาพตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ก่อนทำการก่อสร้าง

ในการทดสอบระบบเราจะแบ่งเป็น 3 ระดับดังนี้
1. As-Built (การทดสอบในขณะที่ Cleanroom เป็นห้องว่างเปล่า)
2. At-Rest (การทดสอบในขณะที่ Cleanroom มีการวางเครื่องจักร หรืออุปกรณ์การผลิต)
3. Operational (การทดสอบในขณะที่ Cleanroom มีกระบวนการผลิตเต็มรูปแบบ)นอกเหนือจากการทดสอบระบบก่อนส่งมอบงาน ทางบริษัทยังรับประกันผลงานเป็นระยะเวลา 1 ปีอีกด้วย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในคุณภาพและมาตรฐานของทางบริษัท

ห้องสะอาด (Cleanroom)

บริการด้านงานก่อสร้างและออกแบบ

บริการรับเหมาก่อสร้างของเราดูแลลูกค้าอย่างครบวงจรตั้งแต่การออกแบบโรงงาน การให้คำปรึกษา และการรับเหมาก่อสร้างโรงงาน ทั้งนี้เรามีทีมงานที่มีความสามารถและมีความเป็นมืออาชีพ เพราะวิศวกรของเราทุกคนปฎิบัติงานอย่างจริงจัง รอบคอบ มีการวางแผนการก่อนที่จะเริ่มงานทุกครั้ง ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เป็นที่ไว้วางใจจากโรงงานต่าง ๆ มากมาย

บริการของเรา

การให้คำปรึกษาและออกแบบครบวงจร:
- รับความต้องการของลูกค้า
- ออกแบบ layout เพื่อตอบสนองความต้องการ
- สร้างแบบ 3D เพื่อให้เห็นภาพก่อนสร้างจริง

การให้คำปรึกษาด้านการดำเนินการขออนุญาต:
- วางแผนการดำเนินการ
- ประเมินค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
- ควบคุมงบประมาณตามความต้องการของลูกค้า
- ขออนุญาตก่อสร้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ขออนุญาตติดตั้งสาธารณูปโภค
- ขอใบอนุญาตประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม

งานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรม:
- รับเหมาก่อสร้างตั้งแต่งานโครงสร้างฐานราก
- งานโครงสร้างโรงงาน
- ผนังโรงงาน
- Iso Wall
- หลังคาเมทัลชีท
- พื้น PU epoxy
- พื้น Floor Hardener
- ห้องเย็นอุตสาหกรรม
- งานระบบต่าง ๆ ภายในโรงงาน

ตัวอย่างงานออกแบบ

ตัวอย่างงานโยธา

งานระบบไฟฟ้าและงานระบบเครื่องกล

ทาง “บริษัท พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด” มีวิศวกร ช่างไฟฟ้า และช่างประกอบท่อ ที่มีทักษะและประสบการณ์ทางด้านนี้โดยเฉพาะพร้อมทั้งช่างฝีมืออีกจำนวนมากที่มีความพร้อมในการดำเนินงานได้ทันที จุดมุ่งหมายของบริษัทคือ การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐาน คำนึงถึงความปลอดภัยอย่างสูงสุดทั้งในขณะดำเนินงาน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้โดยยึดถือหลักวิศวกรรม ทั้งของงานไฟฟ้าและงานเครื่องกล

การออกแบบและติดตั้งงานระบบไฟฟ้า
• ระบบไฟฟ้ากำลัง

ระบบส่งไฟฟ้า (แรงดันต่ำ)
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ระบบควบคุมแสงสว่าง
ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน
ระบบไฟฟ้าสื่อสาร
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ระบบเสียงประกาศในโรงงาน
ระบบกล้องวงจรปิดระบบโทรทัศน์รวม
ระบบโทรศัพท์และระบบโทรคมนาคม
ระบบควบคุมการเข้า-ออก
ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ

ออกแบบและติดตั้งงานระบบเครื่องกล
o ระบบปรับอากาศ
o งานระบบสุขาภิบาล
o ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ ระบบดับเพลิง

ตัวอย่างงานระบบและไฟฟ้า

อุปกรณ์ที่จำหน่าย

Air Shower คือ อุปกรณ์ที่ช่วยลดปริมาณของฝุ่นละออง หรือเศษวัสดุ ที่ติดมากับผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร หรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ก่อนเข้าสู่ห้องคลีนรูม (ห้องสะอาด) หรือห้องที่ควบคุมปริมาณและขนาดของฝุ่น อีกทั้งยังเหมาะกับอุตสาหกรรมที่ต้องการมาตรฐาน GMP , HACCP , BAC ฯลฯ รวมถึงธุรกิจที่ต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อกระบวนการผลิตและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าเมื่อมาเยี่ยมชมโรงงาน

การทำงาน

Air Shower ถูกออกแบบให้ทำงานด้วยระบบ PLC Control โดยเป่าอากาศสะอาดซึ่งผ่าน HEPA FILTER ความสามารถในการกรอง 99.99% ที่ 0.3 ไมครอน ออกทางหัวจ่ายสแตนเลส ความเร็วลมมากกว่า 25 เมตรต่อวินาที และดูดกลับด้านล่างโดยมี Washable synthetic Pre-Filter, Perforated Face-Guard ช่วยกรองฝุ่นหยาบ, เส้นผม และเศษวัสดุที่หลุดออกมาขณะระบบทำงาน

กิจกรรมเพื่อสังคม

บริษัท พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้บริจาคเงินจำนวน 200,000 บาท สร้างฌาปนสถานให้แก่วัดศรีภูมิ เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่คนในชุมชนบ้านติ้ว และชุมชนใกล้เคียง


อาคารสีเขียวคืออะไร?

อาคารสีเขียว (Green building) คือ อาคารที่สร้างขึ้นโดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมตลอดวัฏจักรชีวิต (life cycle) ของตัวอาคาร ไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนการเลือกพื้นที่ทำเล การออกแบบ การก่อสร้าง การดำเนินการ การดูแล การซ่อมแซมปรับปรุง รวมไปถึงการทำลายตัวอาคารด้วย เพราะเป้าหมายหลักของเเนวคิดนี้คือการลดผลกระทบจากอาคารก่อสร้าง หรือ สิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างต่างๆ (built environment) ที่จะมีผลต่อสุขภาพของผู้คน (human health) และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ (natural environment) ดังนั้นอาคารสีเขียวจึงมุ่งเน้นไปที่ 3 ประเด็นหลัก ดังนี้

1. ประสิทธิภาพของการใช้น้ำ พลังงาน และทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ

2. ปกป้องสุขภาพและส่งเสริมความสามารถในการทำงานของผู้คนในอาคาร

3. ลดปัญหาขยะ มลพิษ และการทำลายสิ่งแวดล้อม

ทำไมอาคารต้องเป็น ‘สีเขียว’? 

 1. ในทุกโครงการ ทางบริษัทมีเป้าหมายและนโยบายความปลอดภัยในการทำงาน ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับมีหน้าที่ที่จะร่วมมือกันปฏิบัติ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานทุกด้าน
 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและความรู้เป็นจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมการก่อสร้างอาคารและสถาปัตยกรรมต่างๆ ของมนุษย์ ยิ่งเราอยู่ในพื้นที่ที่มีความเจริญมากเท่าใด จำนวนสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของมนุษย์ก็มีมากขึ้นเท่านั้น ข้อมูลของ United Nations ระบุว่า ในปี 2011 โลกมีประชากร 7 พันล้านคน โดย 3.6 พันล้านคนเป็นประชากรที่อาศัยอยู่ในเมือง ซึ่งมีสัดส่วนสอดคล้องกับเปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ที่พัฒนาไปเป็นสังคมเมือง (urbanization) ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ 52 เปอร์เซ็นต์ทั่วโลก

  โดยในช่วงปี 2010-2015 อัตราการขยายตัวของความเป็นเมืองโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ 1.97 เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่า ในอนาคตจำนวนอาคารก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นตึกสูง ตึกแถว และบ้านเรือนจะมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ (จากที่มากอยู่แล้ว) ผลกระทบจากอาคารต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมก็จะยิ่งมีความรุนแรงมากขึ้น

ผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างเหล่านี้สามารถแบ่งได้เป็น 7 ด้านดังนี้

 1. ด้านทรัพยากรพลังงาน - เนื่องจากตึกหรืออาคารส่วนใหญ่มีการเผาผลาญทรัพยากรพลังงานไปกับสิ่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องปรับอากาศ การระบายอากาศ การสูบน้ำ หลอดไฟทั้งในและนอกอาคาร ลิฟต์ และอื่นๆ
 2. ด้านทรัพยากรน้ำ - ในที่นี้หมายถึงปริมาณน้ำที่ถูกใช้ทั้งในการบริโภค ทำความสะอาด รดน้ำต้นไม้ในสวนรอบๆ บริเวณพื้นที่อาคาร
 3. ด้านสภาพอากาศในพื้นที่และชั้นบรรยากาศ - ตึกอาคารต่างๆ มีส่วนในการเพิ่มอุณหภูมิของพื้นที่รอบข้าง ปรากฏการณ์นี้เรียกว่า urban heat island นอกจากนี้การใช้ทรัพยากรพลังงานเกือบตลอดทั้งวันยังส่งผลให้อาคารปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศในปริมาณมาก
 4. ด้านการใช้พื้นที่ - หากก่อสร้างอาคารบนพื้นที่สีเขียวก็จะต้องมีการตัดไม้ทำลายป่า หรือรุกล้ำพื้นที่ธรรมชาติ นอกจากนี้การก่อสร้างยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนรอบข้างได้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น ขยะมลพิษจากกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงมลพิษทางเสียง นอกจากนี้แสงไฟจากตึก อาคารเอง ก็ยังรบกวนชุมชนรอบข้างในตอนกลางคืน
 5. ด้านสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร - หลายคนอาจมองว่ามลพิษข้างนอกบ้านนั้นอันตราย โดยไม่รู้ว่ามลพิษภายในอาคารก็อันตรายเหมือนกัน มลพิษทางอากาศที่อันตรายที่สุดอันนึงคือ ก๊าซเรดอน ซึ่งเป็นสารกัมมันตรังสีที่มีอยู่ทั่วไป ทุกหนแห่ง ไม่มีรส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่สามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสใดๆ ของมนุษย์ 

  ก๊าซเรดอนเป็นสารก่อให้เกิด โรคมะเร็งปอดในมนุษย์ สามารถพบได้ทั่วไปในดินหินตามธรรมชาติ เมื่อมนุษย์นำดิน หิน หรือทราย ที่มีแร่เรเดียมเจือปนมาก่อสร้างอาคาร วัสดุเหล่านั้นก็จะปล่อยก๊าซเรดอนออกมาตามปริมาณเรเดียมที่ปะปนอยู่ อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญคือ แร่ใยหิน (asbestos) ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่มักพบในวัสดุก่อสร้าง เช่น กระเบื้องมุงหลังคา กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝ้าเพดาน

  หากไม่มีการระบายอากาศที่ดี แร่ใยหินก็จะเป็นอันตรายต่อปอดของมนุษย์ได้ถ้าสูดดมเข้าไป ทำให้เป็นโรคมะเร็งปอดหรือโรคปอดอักเสบ นอกจากนี้กิจกรรมของมนุษย์เองก็สร้างมลพิษได้เหมือนกัน เช่น บุหรี่ ยาฆ่าแมลง สเปรย์ต่างๆ เป็นต้น
 6. ด้านวัตถุดิบก่อสร้างและขยะ - ยิ่งมีการก่อสร้างมากขึ้น วัตถุดิบธรรมชาติที่นำมาแปรรูปเพื่อใช้ก่อสร้าง ซ่อมแซม และบำรุงก็ต้องถูกเผาผลาญมากขึ้น แร่หิน น้ำ น้ำมัน พลังงานต่างๆ ที่ต้องใช้ในการก่อสร้าง ก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เช่นเดียวกับขยะจากขั้นตอนเหล่านั้น
จะเห็นได้ว่าผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมสรรค์สร้างของมนุษย์เป็นสิ่งที่เราไม่อาจมองข้ามไปได้ แนวคิดอาคารสีเขียวจึงมีความสำคัญมากขึ้นในการแก้ปัญหาต่างๆ เหล่านี้

กิจกรรม


• ไทยกอล์ฟกูรู


• ชมรมนักกีฬายิงปืนกลองปราบปราม


ประวัติความเป็นมา


ชื่อบริษัท : บริษัท พรีเมี่ยม ควอลิตี้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่อยู่ : 555/118-119 หมู่บ้านเนอวานา อ่อนนุช ถ.อ่อนนุช แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250

โทร : 02-328-8976  แฟกซ์ : 0-2328-8986

อีเมล : korn@premiumq2006.com, Premiumq2006@gmail.com

ก่อตั้ง : เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2549

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท

เราเชี่ยวชาญด้านงานออกแบบและติดตั้ง :
- งานสร้างโรงงาน
- ระบบห้องคลีนรูมและระบบปรับอากาศ
- ระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลในโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบดับเพลิง

และเพื่อให้เข้ากับนโยบาย New S-Curve ของประเทศไทย เรายังพร้อมรับงานด้าน :
- อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
- อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์
- อุตสาหกรรมดิจิทัล
- อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร

บริษัทของเราได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ.2549 โดยได้เริ่มนำความรู้ความสามารถมาปรับใช้ให้เข้ากับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย และได้ขยายธุรกิจในเวลาต่อมาเพื่อสร้างเสถียรภาพในการบริหารจัดการให้เหมาะสมกับวงการอุตสาหกรรมของประเทศไทยในปัจจุบัน

โครงสร้างบริษัท


โครงสร้างบริษัท : คลิ๊กดาวน์โหลด